Administrative Staff

Administrative Staff

OFFICE SUPERINTENDENT , HEAD CLERK (ACCOUNTANT)

    Mrs. Khira M Pandya, B.A.

SENIOR CLERK

        Mr. Kanubhai V Dodia, H.S.C

JUNIOR CLERK

    Mr. Ismail I Patel , S.S.C

    Mr. Manojbhai R Meriya, H.S.C

Support Staff                                                                           

PEONS

    Mr. Dalshukhbhai B Rami, 7th Pass

    Mr. Ramlal B , Kalal, 9th Pass

    Mr. Dalichand D Kalal, 5th Pass

    Mr. Liladharbhai B Prajapati, S.S.C

    Mr. Shailesh M Jadav M.Com.

WATCHMAN

    Mr. Sardarahmed G Shaikh, 5th Pass